GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Gminnym Przedszkolu w Łaszczowie

- dla rodziców dzieci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119/1)  dalej: RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole w Łaszczowie ul. Chopina 11a, 22-650 Łaszczów, tel: (84) 66 11 530, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można
  się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
  z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 RODO w jednym z poniższych celów:
 • wykonania umów;
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z aktów prawnych związanych
  z realizacją zadań administratora
  w szczególności w związku z realizacją statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i ustawy z dnia
  7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz  aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ochrony żywotnych interesów Państwa lub Państwa dzieci;
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzone Administratorowi danych;
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody np. przetwarzanie danych w postaci wizerunku.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych, w tym odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy kompetencyjne lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do odwołania zgody.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 RODO;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji.

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – ma Pani/Pan prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie (poprzez kontakt z Administratorem lub osobiście) z tym, iż wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę pamiętać, iż wycofanie zgody może dotyczyć tylko tych przypadków i dotyczy tylko takiego zakresu danych osobowych, w których zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem,
  że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 2. Podanie danych osobowych jest:
 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa,
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody, lecz może być warunkiem uczestnictwa w konkursach lub innych szkolnych wydarzeniach. Jednakże niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi realizację celu dla jakiego są przetwarzane.
 1. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

 

Inspektor Ochrony Danych

 

 

W Gminnym Przedszkolu w Łaszczowie zgodnie z art. 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, którego zadania zostały określone w art. 39 RODO. Inspektor Ochrony Danych
jest całkowicie niezależny w wypełnianiu swoich obowiązków. Jego zadaniem jest sprawdzanie czy obowiązki i zadania realizowane w Gminnym Przedszkole w Łaszczowie w zakresie przetwarzania danych są wypełniane zgodnie obowiązującymi przepisami.

Inspektor Ochrony Danych pełni swoją funkcję w sposób niezależny i z zachowaniem pełnej neutralności. Pełni funkcję doradczą, a nie decyzyjną. Doradza Administratorowi i jego pracownikom w kwestiach dotyczących wypełniania obowiązków oraz stosowania dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych. Prowadzi szkolenia, a ponadto jest odpowiedzialny za relacje z organem nadzorczym, tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Dane kontaktowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl

 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Przedszkolu w Łaszczowie:

Katarzyna Piórko
ul. Chopina 11a

22-650 Łaszczów
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych w Gminnym Przedszkolu w Łaszczowie prosimy kierować się bezpośrednio do Inspektora Danych Osobowych na adres elektroniczny wskazany powyżej.