GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

Zarządzenie Nr 8/2021

 

Dyrektora Gminnego Przedszkola w Łaszczowie
z dnia 16 lutego 2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu

w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi


Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć w Gminnym Przedszkolu we wszystkich grupach w dniu 16 lutego 2021 r. w związku z panującymi nadzwyczajnymi warunkami atmosferycznymi panującymi od kilku dni, utrudniającymi dotarcie do przedszkola, które mogą zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci i personelu.

  2. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. 1, zadania w Przedszkolu w we wszystkich grupach będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminnego Przedszkola .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Jolanta Chodurska

Dyrektor Gminnego Przedszkola