Zarządzenie Nr 9/2021

 

Dyrektora Gminnego Przedszkola w Łaszczowie z dnia 17 lutego 2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w

zarządzam, co następuje:

 

 

I. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć w Przedszkolu nr w we wszystkich grupach od dnia 18 lutego2021r. do26 lutego 2021 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci i personelu oraz wystąpieniem w przedszkolu potwierdzonego wynikami badań przypadków zakażeń SARS-COV-2

2. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. 1, zadania w Przedszkolu nr w we wszystkich grupach będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.