GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

Proszę o wypełnienie i zwrot deklaracji do przedszkola do końca lutego. Zwrot może być do skrzynki pocztowej przed przedszkolem, na adres poczty przedszkolnej lub poczty grupowej. Dotyczy to 3-4-5-latków, którzy będą kontynuować naukę w przyszłym roku szkolnym.
 

 

……………………………………………….

(miejscowość, data)

 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 20…/20…

 

Deklaruję, że moje dziecko będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa i adres przedszkola/oddziału przedszkolnego

 

Dane identyfikacyjne dziecka

Imiona

 

Nazwisko

 

PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data urodzenia

dzień

miesiąc

rok

Adres miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych

 

Adres miejsca zamieszkania dziecka

 

Telefon kontaktowy

 

Adres mail

 

 

Czas pobytu dziecka w przedszkolu będzie wynosił …… godzin dziennie tj. od……… do …………

 

 

Niniejszym deklaracja stanowi podstawę kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 20…./20……

 

 

 

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych: …………………………………. …………………………………..