GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

Łaszczów, dnia………………………….

……………………………………………

……………………………………………

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów

 

…………………………………………..

………………………………………….

Adres do korespondencji

 

POTWIERDZENIE WOLI

 

 

Niniejszym potwierdzam wole przyjęcia mojej/jego córki/syna:………………………………

Imię i nazwisko dziecka

do Gminnego Przedszkola w Łaszczowie na rok szkolnym 2021/2022r.

 

Jednocześnie deklaruję:

 

Tak

Nie

Zajęcia religii rzymskokatolickiej*, prawosławnej, innej, jakiej?.....................

 

 

 

Ponadto, wyrażam zgodę:

 

Tak

Nie

Na podjęcie przez przedszkole działań związanych z ratowaniem zdrowia i życia dziecka. (udzielanie pomocy przez pracowników służby medycznej, odwiezienie do placówki medycznej, w tym udzielenie pomocy przez pracowników służby medycznej, odwiezienie do placówki medycznej przez pogotowie ratunkowe w przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicem- prawnym opiekunem)

 

 

Na wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby przedszkola

 

 

Na okresową kontrolę stanu czystości mojego dziecka na zasadach zgodnych ze stanowiskiem Instytutu Matki i Dziecka z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie kontroli czystości uczniów przez pielęgniarkę oraz pomiaru temperatury.

 

 

Na wyjazdy i wyjścia dziecka na wycieczki piesze i autokarowe w roku szkolnym 2021/2022 organizowane przez Gminne Przedszkole.

 

 

 

*Proszę właściwe podkreślić

 

………………………………………………… ………………………………………………….

Podpis matki/ opiekuna prawnego Podpis ojca/opiekuna prawnego