GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

Regulamin organizacyjny pracy stołówki szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie

 

I. Postanowienia ogólne

     Niniejszy regulamin zawiera zasady organizacji pracy stołówki szkolnej z uwzględnieniem zapotrzebowania w artykuły spożywcze, wyposażenie, sposób ich rozliczania, ustalenia odpłatności za posiłki dla uczniów oraz dzieci przedszkola, jak również sprawy porządkowe związane z funkcjonowaniem.

II. Działalność stołówki szkolnej

1. Stołówka prowadzi żywienie uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Łaszczów oraz dzieci Przedszkola w Łaszczowie.

2. Stołówka może prowadzić żywienie uczniów innych szkół naszej Gminy, pod warunkiem posiadania pomieszczenia przystosowanego do wydawania       gorących posiłków.

3. Stołówka może prowadzić żywienie dla pracowników szkoły i przedszkola.

4. Stołówka może być udostępniona pod wynajem.

5. Tygodniowy jadłospis układany jest przez:     

  • kierownika stołówki,
  • szefową kuchni,
  • przedstawiciela przedszkola,
  • przedstawiciela rodziców.

6. Jadłospis wywieszony jest na tablicy informacyjnej stołówki.

7. Zmiany jadłospisu dokonuje się w każdy piątek tygodnia roku szkolnego.

III. Opłaty za prowadzenie usługi przez stołówkę szkolną

1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

2. Uczniowie płacą kwotę pieniężną wg ustalonej stawki dziennej.

3. Wysokość dotacji ustala Rada Gminy w Łaszczowie.

4. Opłata za posiłek uwzględnia koszt zakupu surowców zużytych do przygotowania posiłku i wynosi:

    1) dla uczniów:

         a) za I danie - 1,20 zł

         b) za II danie - 3,50 zł

    2) dla dzieci uczęszczających do przedszkola:

         a) za śniadanie - 2,00 zł

         b) za obiad (I i II danie) - 3,00 zł

         c) za podwieczorek - 1,00 zł

5. Opłata dla pracowników szkoły i przedszkola obejmuje pełny koszt przygotowania posiłku. 

    Składa się z kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłku oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi do wynagrodzeń osób zatrudnionych przy przygotowywaniu i wydawaniu posiłków wraz z kosztami utrzymania stołówki i wynosi:

         a) za I danie - 2,30 zł 

         b) za II danie - 5,80 zł

6. Opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej wnoszona jest do 10-tego dnia każdego miesiąca za bieżący miesiąc.

7. W przypadku braku opłaty za wyżywienie uczniowie nie będą mieli możliwości korzystania ze stołówki szkolnej.

8. W przypadku nieobecności stołującemu przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

9. Zwrotu opłat dokonuje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) uczniów stołujących się na koniec miesiąca, w którym wystąpiły dni nieobecności, w formie odpisu z należności za posiłek/ki w następnym miesiącu.

10. W przypadku przedszkola pełne wyżywienie będzie zapewnione przy obecności 15 dzieci.

 IV. Postanowienia końcowe

1. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane w taki sam sposób w jaki Regulamin został ustalony.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

Łaszczów, dn. 10.07. 2019 rok                                                                               

                                                                                                                                                    /podpis dyrektora szkoły/