GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

Sztafeta pokoleń.

 

Konkurs na wykonanie tradycyjnej świątecznej ozdoby choinkowej

 

przez wnuczkę/ka wspólnie z babcię i dziadkiem.

 

    W poprzedzającym święta Bożego Narodzenia Adwencie panował niegdyś piękny, jednoczący domowników zwyczaj wspólnego wykonywania ozdób choinkowych: papierowych łańcuchów, siatek i koszyczków na bakalie, wisiorków, „jeżyków”, pajączków, gwiazdek, aniołków, baletnic i wielu innych. Zwyczaj przystrajania świątecznych choinek własnoręcznie wykonanymi zarówno przez dzieci, jak i dorosłych zabawkami był nieodłącznym elementem przygotowań świątecznych. Już od listopada gromadzono w domach barwne bibułki, pozłociste i srebrne tekturki, słomki, koraliki, skrawki włóczki, tekturowe, kolorowe szablony. Do ozdób choinkowych wykorzystywano również wydmuszki jaj. Doklejano im brody z waty i czapeczki z bibuły robiąc mikołaje i krasnoludki. Choinkę zdobiły także wypiekane ciasteczka, pierniki, jabłka, orzechy i cukierki. W ubogich domach zastępowano je owijanymi w kolorowy papier kawałeczkami drewna. Powieszona na czubku drzewa gwiazda cała owinięta była sreberkiem.

 

Wyjątkowość opłatkowych ozdób choinkowych polegała nie tylko na ich szczególnych walorach dekoracyjnych. Wierzono, że sprowadzają one na dom błogosławieństwo, chronią od chorób i wszelkiego zła ludzi i ich dobytek. Dlatego też starano się, by wisiały one w chałupie przez cały rok.

 

  1. Organizator Konkursu.

 

 1. Muzeum Regionalne im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

 

 1. Parafia św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim

 

  1. Patronat honorowy.

 

a. Poseł na Sejm RP Tomasz Zieliński.

 

b. Starosta Tomaszowski Henryk Karwan.

 

  1. Celem Konkursu jest:

 

a. zdobycie wiedzy na temat wzorów, kształtów i technik wykonywania ozdób choinkowych po

 

pojawieniu się na polskich wsiach zwyczaju strojenia wigilijnego drzewka (od lat 20. XX w.) b. kultywowanie tradycji samodzielnego wykonywania ozdób choinkowych c. pobudzenie inwencji twórczej dzieci i dorosłych

 

d. edukacja dzieci na temat zwyczajów związanych z Adwentem

 

e. pielęgnowanie tradycyjnych zwyczajów bożonarodzeniowych i przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia wspólnie z rodziną;

 

  1. Zadanie konkursowe.

 

a. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie dowolną techniką ozdoby choinkowej np. pajęczaki, jeżyki, gwiazdy, dzwonki, pawie oczka, łańcuchy, papierowe bombki i inne dowolne

 

ozdoby.

 

b. preferowane będą ozdoby wykonane z naturalnych materiałów np.: słomy, nasion, szyszek oraz papieru i bibuły.

 

  1. Kategorie:

 

 1. przedszkola

 

 1. klasy I – III

 

 1. klasy IV – VIII

 

 1. Warunki uczestnictwa.

 

a. konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych z terenu powiatu tomaszowskiego.

 

b. każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 prace.

 

c. praca powinna spełniać warunki ozdoby choinkowej zgodnie z tematem Konkursu.

 

d. ozdoba musi być przygotowana do zawieszenia jej na choince.

 

e. oceniane będą tylko prace wykonane samodzielnie. Preferowane są surowce naturalne i ekologiczne a wzory powinny być zaczerpnięte z tradycji ludowej.

f. preferowane są tradycyjne metody i techniki wykonania prac.

 

g. każda praca musi być zaopatrzona w metryczkę (dołączona do przekazanej ozdoby).

 1. Przebieg Konkursu.

 

a. prace powinny być przekazane do 16.12.2010 r. do jednego z organizatorów Konkursu: Muzeum

 

Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim - ul. Zamojska 2 lub ul. Wyspiańskiego 8 lub do parafii św.

 

Józefa w Tomaszowie Lubelskim - ul. Paderewskiego 13A.

 

b. Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą, zgodnie z kryteriami oceniania, przez komisję

 

konkursową, której członków wybierze Organizator i która składać się będzie z 3 członków – ludzi

 

związanych z plastyką i innymi dziedzinami sztuki.

 

c. jury będzie oceniać oryginalność, staranność, pomysłowość, nawiązanie do symboliki, walory

 

estetyczne i artystyczne, technikę wykonania.

 

d. zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu

 

e. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu.

 

 1. Ozdoby choinkowe, które wezmą udział w Konkursie zostaną wykorzystane do dekoracji choinki w kościele pw. św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim.

 

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 18.12.2020 na stronie internetowej muzeum www.muzeum.powiat-tomaszowski.com.pl oraz parafii św. Józefa www.parafiajozefa.pl., a także na Facebooku Organizatorów Konkursu.

 

 1. Indywidualny odbiór nagród od 21.12.2020 r. w siedzibie Muzeum Regionalnego przy ul. Zamojskiej 2.

 

 1. Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe a dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy.

   

   

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych

   

  Ja niżej podpisany/podpisana……………………………………………………………………

  imię i nazwisko

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka/podopiecznego zawartych w karcie informacyjnej do konkursu „Tradycyjna Ozdoba Choinkowa” oraz moich (imię i nazwisko……………………………………………………………..) przez Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą przy ul. Zamojskiej 2 oraz parafię św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą przy ul. Paderewskiego 13 A., w celach związanych z organizacją konkursu „Tradycyjna Ozdoba Choinkowa”*

  Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań audio/video moich/mojego dziecka/podopiecznego wykonanych podczas Konkursu w celach promocyjnych i archiwizacyjnych oraz umieszczenie tych materiałów na stronie internetowej www.muzeum.powiat-tomaszowski.com.pl, www.parafiajozefa.pl oraz w mediach. *

  * zaznacz właściwe

   

  …………………………………………………………………………………………………………………………………….

  imię i nazwisko dziecka/podopiecznego

   

  1. Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych w zakresie organizacji konkursu „Tradycyjna Ozdoba Choinkowa”

  2. Przyjmuję do wiadomości, że:

  -administratorem danych jest dyrektor Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą przy ul. Zamojskiej 2 w Tomaszowie Lubelskim oraz Parafia św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą przy ul. Paderewskiego 13 A,

  - dane będą przetwarzane przez administratora wyłącznie zgodnie z określonym celem,

  - przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,

  - dane podaję dobrowolnie.

   

  ……………………………………………

  Podpis rodzica/opiekuna prawnego

   

  (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.)

   

  Załącznik do regulaminu konkursu „Tradycyjna Ozdoba Choinkowa”

   

  Karta zgłoszenia do konkursu „Tradycyjna Ozdoba Choinkowa”

   

  Dane uczestnika konkursu:

  Imię i nazwisko autora:………………………………………………………………………….

  Nazwa placówki, adres i klasa (w przypadku uczniów)………………………………………...

  …………………………………………………………………………………………………..

  Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) i jego nr tel. kontaktowego (w przypadku uczniów):

  ………………………………………………………………………………………………….

  Numer telefonu kontaktowego autora oraz adres e-mail (w przypadku osób dorosłych):

  ………………………………………………………………………………………………….

   

  Wykaz prac zgłoszonych do konkursu:

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  (proszę podać nazwę i krótki opis pracy zgłoszonej do konkursu)