GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

Od 22.02. do 26. 02. 2021r. wydawane są Rodzicom

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w Gminnym Przedszkolu w Łaszczowie

w roku szkolnym 2021/2022

dla dzieci, które w bieżącym roku szkolnym chodzą już do naszego przedszkola.

Druki deklaracji znajdują się na stronie internetowej przedszkola.

Proszę wypełnienie druków deklaracji i przesłanie do końca miesiąca czyli do 28 lutego 2021r.

 

Od 1 marca do 19 marca 2021r. będą przyjmowane wnioski o przyjęcie dzieci , które chcą uczęszczać do Gminnego Przedszkola w roku szkolny 2021/2022

Prosimy zainteresowanych rodziców lub opiekunów o pobranie wniosku ze strony internetowej naszego przedszkola.

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ* NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami. Przy oznaczeniu * skreślić niewłaściwe)

 

I. Dane osobowe dziecka

 

imię

 

drugie imię

 

nazwisko

 

PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data urodzenia

 

miejsce urodzenia

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

ulica

 

nr domu

 

nr mieszkania

 

kod pocztowy

 

miejscowość

 

gmina

 

powiat

 

 

II. Dane osobowe rodziców dziecka/ opiekunów prawnych

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

imię

 

nazwisko

 

ADRES ZAMIESZKANIA

ulica

 

nr domu

 

nr mieszkania

 

kod pocztowy

 

miejscowość

 

gmina

 

powiat

 

telefon komórkowy

 

adres e-mail

 

MIEJSCE ZATRUDNIENIA

nazwa firmy

 

adres firmy

 

telefon kontaktowy

 

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

imię

 

nazwisko

 

ADRES ZAMIESZKANIA

ulica

 

nr domu

 

nr mieszkania

 

kod pocztowy

 

miejscowość

 

gmina

 

powiat

 

telefon komórkowy

 

adres e-mail

 

MIEJSCE ZATRUDNIENIA

nazwa firmy

 

adres firmy

 

telefon kontaktowy

 

 

 

III. Wybrane placówki

 

Nazwa i adres placówki

 

1.

 

 

2.

 

 

 

IV. Kryteria przyjęcia - (w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”)

 

Kryteria obowiązkowe (ustawowe - 10 pkt. za spełnienie każdego kryterium)

 

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

 

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

 

 

2.

Niepełnosprawność kandydata

 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 

załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 

 

 

 

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 

 

Kryteria dodatkowe (określone przez organ prowadzący obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego)

 

 

1.

Obydwoje rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mieszkający na terenie gminy Łaszczów pracują (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy

cywilnoprawnej), prowadzą działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne, uczą się lub studiują- kryterium ma również zastosowanie w przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko. ( 5pkt.)

 

załącznik: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 

2.

Jeden z rodziców(opiekunów prawnych) kandydata mieszkający na terenie gminy Łaszczów pracuje (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej), prowadzi działalność gospodarczą, prowadzi gospodarstwo rolne, uczy się lub studiuje.(5 pkt.)

 

załącznik: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 

3.

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100% kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. (4 pkt.)

 

załącznik: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 

 

 

 1. Deklarowany pobyt dziecka w placówce wychowania przedszkolnego:

Godziny pobytu dziecka w placówce: od ……………………. do……………………..

 

 

 1. Oświadczenie

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

……………………………

………………………………..

…………………………………

data

podpis matki/opiekunki prawnej

podpis ojca/ opiekuna prawnego

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600), oświadczam, że dane przedstawione we wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola są prawdziwe.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dziecka jest Gminne Przedszkole w Łaszczowie, ul. Chopina 11A, 22-650 Łaszczów.

 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Przedszkola
  na podstawie art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe stosownie do art.
  6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art. 9 ust. 2 lit. g RODO – w przypadku podania we wniosku danych szczególnej kategorii, jak dane o niepełnosprawności (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą).

 4. Zebrane dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a następnie zgodnie z obowiązującą u Administratora instrukcją kancelaryjną.

 5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa takim jak np. organ prowadzący oraz podmiotom zapewniającym serwis i utrzymanie systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
  i ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, decyzje o Państwa danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

……………………………

………………………………..

…………………………………

data

podpis matki/opiekunki prawnej

podpis ojca/ opiekuna prawnego

 

 

UWAGA! Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy złożyć w placówce najbardziej preferowanej.

 

 

 

 

 

 

 

Liczba punktów przyznanych przez Komisję Rekrutacyjną:

 

    1. Punkty za kryteria ustawowe………..….

 

    1. Punkty za kryteria dodatkowe …………

 

Podpisy członków Komisji:

 

1……………………….…………………

2………………………….………………

3…………………………………………

 

 

 

Data……………………………...